Lat Rus Eng
Tulkojumi ar notariālo apliecinājumu   |   Tekstu koriģēšana   |   WEB lapu tulkošana   |   Mutiskie tulkojumi

Secīgā tulkošana. Secīgās tulkošanas gadījumā runātājs runā īsākiem teikumiem, un tulks to secīgi tulko mērķa valodā. Šo tulkošanas veidu bieži izmanto darījumu sarunās, semināros u.tml. Tulks noklausās (dažkārt diezgan garu) runas daļu pirmvalodā un veic piezīmes. Tad runātājs ietur pauzi, ļaujot tulkam iztulkot visu iepriekš teikto mērķa valodā. Lai veiktu secīgo tulkošanu, tulkam jābūt ar augstu pirmvalodas izpratni, ļoti labām piezīmju veikšanas prasmēm, plašām vispārējām zināšanām un precīzu atmiņu, kā arī pārliecinošu tulkošanas manieri. Tā kā runātājs un tulks nerunā vienlaicīgi, secīgā tulkošana ir daudz ilgstošāks process nekā sinhronā tulkošana. Sinhrona tulkošana. Sinhronā tulkošanā tulks darbojas ‘neredzamā klātbūtnē’, atrodoties īpašā kabīnē un strādājot ar austiņām un mikrofonu. Tulks klausās runu pirmvalodā un vienlaicīgi tulko to mērķa valodā. Visbiežāk sinhrono tulkošanu izmanto konferenču un tamlīdzīgu pasākumu tulkošanai. Uzdevuma intensīvās dabas dēļ tulki strādā 20 - 30 minūšu maiņās, un kabīnē parasti vienlaikus atrodas 2 tulki. Sinhronā tulkošanā tulkam jārēķinās, ka runas tempu diktēs runātājs, kā arī jānodrošinās ar zināmu teksta daļu neparedzētiem gadījumiem.


Tulkojumu kombinacija Zīmes Cenas, Ls
Cenas bez PVN